Szabadszoftver

http://szabadszoftver.bp18.hu/

A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) határozata (Dokumentumok)

A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozata
az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról
 
és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról

A Kormány egyes közigazgatási szervek nemzetközi szabványon alapuló elektronikus kommunikációjának egységesítése, az együttmûködés hatékonyságának javítása, valamint a költséghatékony nyílt forráskódú irodai szoftverek részarányának növelése érdekében az alábbi intézkedések végrehajtásáról döntött.

1. A Kormány
a) elrendeli, hogy – a Honvédelmi Minisztérium és az általa irányított szervek kivételével – a Kormány irányítása alatt álló szervek (a továbbiakban: a Kormány irányítása alatt álló szervek) az általuk szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ és prezentációkészítõ szoftverekkel (a továbbiakban: irodai szoftverek) elõállított, továbbszerkeszthetõ vagy nem továbbszerkeszthetõ dokumentumokat egymás közötti elektronikus kommunikációjuk során kizárólag olyan dokumentumformátumban továbbíthatják, amely nyilvánosan hozzáférhetõ, korlátozás nélkül alkalmazható, nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott szabványra (a továbbiakban: Szabványok) épül.

b) elrendeli, hogy a Kormány irányítása alatt álló szerveknek bármely külsõ féllel folytatott kommunikációjuk során képesnek kell lenniük a Szabványoknak megfelelõ formátumú dokumentumok fogadására, valamint gondoskodniuk kell az általuk irodai szoftverekkel elõállított és nyilvánosan elérhetõvé tett dokumentumaikSzabványok szerinti elérhetõvé tételérõl is.
c) felhívja az a) alpont szerint érintett minisztereket, hogy a felügyeletük alatt álló szervek tekintetében intézkedjenek az a)–b) alpont végrehajtásához szükséges technikai feltételek felmérésérõl, a feltételek biztosításáról és a technikai végrehajtásról.

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2012. március 31.

 
2. Az 1. pontban szereplõ feladat végrehajtása érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy díjmentesen tegye elérhetõvé azokat a szoftver eszközöket, amelyek az olyan szervek számára is lehetõvé teszik a szabványoknak megfelelõ állományok használatát és elõállítását, melyek irodai szoftverei erre alapfunkcióként nem képesek, továbbá folyamatosan gondoskodjon ezen szoftver eszközök elérhetõségérõl.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. január 31-tõl folyamatos

 
3. A Kormány irányítása alatt álló szervek között létrejött – a dokumentumformátumokra is kiterjedõ – hatályos együttmûködési megállapodásokat felül kell vizsgálni a dokumentumformátumok tekintetében, és biztosítani kell az 1. pont a) alpontjában szereplõ kötelezettség teljesülését.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2012. december 31.

 
4. A Kormány felhívja az 1. pont a) alpontja szerint érintett minisztereket, hogy a felügyeletük alatt álló szervek tekintetében intézkedjenek arról, hogy nem nyílt forráskódú irodai szoftvereket csak mûszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben, illetve nemzetközi szerzõdésekbõl adódó kötelezettség teljesítése érdekében szerezzenek be, és a megtett intézkedésekrõl tájékoztassák a nemzeti fejlesztési minisztert.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2012. március 31.

5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormány irányítása alatt álló szervek infokommunikációs tárgyú szerzõdéseihez, kötelezettségvállalásaihoz gyakorolt egyetértési joga, valamint ezen szervek közbeszerzési eljárásai indokoltságának megítélésével kapcsolatos feladata keretében a nem nyílt forráskódú irodai szoftverek beszerzéséhez csak mûszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben, illetve nemzetközi szerzõdésekbõl adódó kötelezettség teljesítése érdekében járuljon hozzá.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök